Šolska knjižnica je s preselitvijo v novo šolo končno dobila lep, primerno urejen prostor, kar bo omogočalo tudi kvalitetno delovanje in vzpodbujanje učencev k branju. Knjižnica je računalniško vodena, kar omogoča avtomatizirano izposojo knjižnega gradiva in učbenikov iz učbeniškega sklada. V knjižnici imamo gradivo, ki ga učenci uporabljajo in potrebujejo pri rednem pouku, za domače branje, bralno značko, seminarske naloge, projektno delo, prav tako pa leposlovje, primerno njihovi starosti in poljudnoznanstveno literaturo z različnih interesnih področij.

Učenci lahko poleg knjig prebirajo tudi revije: Pil, National Geographic Junior, Prostočasnik, Moj planet, Lovec in Slovenski čebelar.

Dejavnost knjižnice na področju vzgoje in izobraževanja je sledeča:

  • književna vzgoja,
  • knjižnična vzgoja,
  • bralna značka.

Za vse učence od 1. do 9. razreda je knjižno gradivo na voljo v knjižnici. Učenci si gradivo lahko izposojajo v času, ki je določen za izposojo ali po dogovoru s knjižničarko, ko je v knjižnici. Urnik je objavljen na oglasnih deskah šole.

V skladu s Pravili šolskega reda zaračunavamo tudi zamudnine, zato prosimo vse uporabnike, da upoštevajo izposojevalni rok, kajti po poteku le-tega bomo obračunavali zamudnino.

 

Za izposojo knjig se lahko dogovorite tudi izven delovnega časa s knjižničarko Irena Klukej.